• Hva er EMP?

  Elektromagnetiske felter er en samlebetegnelse på fenomener som for oss i hverdagen kan fortone seg nokså forskjellige, men som fysisk sett er sider av samme sak. Radiobølger, TV-signaler, radarpulser, synlig lys, ultrafiolett lys, får alle betegnelsen elektromagnetiske felter, selv om deres effekt på mennesker og deres dagligdagse anvendelser ikke antyder noen klar sammenheng mellom dem.
  Klikk her for å lese mer om EMP

 • Hvordan oppstår EMP?

  Elektromagnetiske pulser av forskjellig styrke og type oppstår ved enkelte fenomener i naturen (naturlig EMP), men det finnes EMP skapt av mennesker (menneske skapt EMP).
  Klikk her for å lese mer om EMP

 • Hva er skadevirkninger av EMP?

  Alt materiale som har evne til å lede strøm vil få generert store, kortvarige strømmer i seg hvis det blir utsatt for EMP. Det elektromagnetiske feltet er så sterkt at antenner slett ikke er nødvendig for å ta imot energien; absolutt alle elektriske ledere vil kunne fungere som antenner og lede strømmer inn til og skape spenninger i sårbare komponenter.
  Klikk her for å lese mer om EMP

 • Hva er HPM?

  HPM er et nytt våpen – «High Power Microwave». En MEMP (Man-made EMP) som opererer med frekvenser i mikrobølgeområdet og som tilføres tilstrekkelig effekt, er et HPM-våpen (High Power Microwave). Slike våpen vil derfor gi ødeleggende eller forstyrrende virkning på elektronisk og/eller elektrisk utstyr. En annen betegnelse kan være radiofrekvente våpen (RFW).
  Klikk her for å lese mer om HPM

 • Kan mennesker få skade av HPM?

  Det er ikke påvist skader på personell som er blitt utsatt for repeterende HPM med de energinivåer som her er nevnt.
  Klikk her for å lese mer om HPM • Hva er en pulstest?

  Ved pulstesting bygges en antenne som dekker testobjektet. Antenneutforming og størrelse avhenger av testobjektet og omliggende faktorer. Antennen tilføres en puls, og ved å måle pulsen utenfor og innenfor skjermen beregnes skjermens dempningseffekt (reduksjon av pulsens energimengde og amplitude).
  Klikk her for å lese mer om testing

 • Hva er en sniffetest?

  En sniffetest er i utgangspunktet en forenklet utgave av MIL-STD-285 / NSA 65-6 test og avhengig av instrumentene (hvor mange og hvilke frekvenser).
  Klikk her for å lese mer om testing


Forkortelser

En kort oversikt på ofte brukte forkortelser.

 • Hva er EMC?

  Electromagnetic Compatibility – Elektromagnetisk forenlighet (balansert) system som ikke blir forstyrret eller forstyrrer andre systemer.

 • Hva er EMI?

  Electromagnetic Interference – Elektromagnetisk påvirket forstyrrelse, både ledningsbunnet som stråling.

 • Hva er EMP og NEMP?

  Electromagnetic Pulse – Elektromagnetisk puls fra atomspregning i hayden, med meget kort stigetid, både ledningsbunnet og feltstråling.

 • Hva er EMS?

  Elektromagnetisk Skjerming – Fysisk beskyttelse mot forstyrrelser / påvirkning fra elektromagnetiske felter eller radiofrekvent stråling.

 • Hva er ESD?

  Electrostatic Discharge – Elektrostatisk utladning.

 • Hva er LEMP?

  Lightning Electromagnetic Pulse – Elektromagnetisk puls fra lynutladninger, både ledningsbunnet og feltstråling.

 • Hva er RFI?

  Radio Interference Frequency – Elektromagnetisk forstyrrelse fra radiofrekvente felt (radiosendere).

 • Hva er Tempest?

  Hindrer utstyr i å generere ledningsbåren eller utstrålt EMI som kan inneholde sensitiv informasjon.

 • Hva er HPM?

  High Power Microwave – Mikrobølgesignaler eller puls med høy energi, som kan forstyrre/ødelegge eletronikk.

 • Hva er en Skjerm?

  Electromagnetic Shield – Skjerm av ledende materiale med den hensikt å redusere inntrengning av varierende elektromagnetiske felt i et bestemt område.

 • Hva er Dempning?

  Reduksjon i det elektriske/magnetiske feltet, strømmen eller spenningen som en følge av absorpsjon eller spredning v/refleksjon, vanligvis gitt i dB.