FAQ — ofte stilte spørsmål


EMP/HPM

Hva er EMP?

Elektromagnetiske felter er en samlebetegnelse på fenomener som for oss i hverdagen kan fortone seg nokså forskjellige, men som fysisk sett er sider av samme sak. Radiobølger, TV-signaler, radarpulser, synlig lys, ultrafiolett lys, får alle betegnelsen elektromagnetiske felter, selv om deres effekt på mennesker og deres dagligdagse anvendelser ikke antyder noen klar sammenheng mellom dem.
Klikk her for å lese mer om EMP

Hvordan oppstår EMP?

Elektromagnetiske pulser av forskjellig styrke og type oppstår ved enkelte fenomener i naturen (naturlig EMP), men det finnes EMP skapt av mennesker (menneske skapt EMP).
Klikk her for å lese mer om EMP

Hva er skadevirkningene av EMP?

Alt materiale som har evne til å lede strøm vil få generert store, kortvarige strømmer i seg hvis det blir utsatt for EMP. Det elektromagnetiske feltet er så sterkt at antenner slett ikke er nødvendig for å ta imot energien; absolutt alle elektriske ledere vil kunne fungere som antenner og lede strømmer inn til og skape spenninger i sårbare komponenter.

Hva er HPM?

HPM er et nytt våpen – «High Power Microwave». En MEMP (Man-made EMP) som opererer med frekvenser i mikrobølgeområdet og som tilføres tilstrekkelig effekt, er et HPM-våpen (High Power Microwave). Slike våpen vil derfor gi ødeleggende eller forstyrrende virkning på elektronisk og/eller elektrisk utstyr. En annen betegnelse kan være radiofrekvente våpen (RFW).

Kan mennesker få skade av HPM?

Det er ikke påvist skader på personell som er blitt utsatt for repeterende HPM med de energinivåer som her er nevnt.

Testing

Hva er en pulstest?

Ved pulstesting bygges en antenne som dekker testobjektet. Antenneutforming og størrelse avhenger av testobjektet og omliggende faktorer. Antennen tilføres en puls, og ved å måle pulsen utenfor og innenfor skjermen beregnes skjermens dempningseffekt (reduksjon av pulsens energimengde og amplitude).

Hva er en sniffetest?

En sniffetest er i utgangspunktet en forenklet utgave av MIL-STD-285 / NSA 65-6 test og avhengig av instrumentene (hvor mange og hvilke frekvenser).

Fleksibler/strømskinner

Hvorfor bruke strømskinner?

Standard modulære strømskinnesystemer kan lett tilpasses til forskjellige bygningstekniske konstruksjoner. Konstruksjonen trenger mindre plass enn kabelsystemer. Det gir også et mer estetisk utseende.

Er strømskinner dyre å installere?

Strømskinnemateriell er ofte lik eller rimeligere å installere enn kabler.

Hva med brannsikkerhet?

Fordi det ikke finnes noen åpne luftrom inne i konstruksjonen vil den ikke ha noen skorsteinseffekt.

Forkortelser

Hva er EMC?

Electromagnetic Compatibility – Elektromagnetisk forenlighet (balansert) system som ikke blir forstyrret eller forstyrrer andre systemer.

Hva er EMI?

Electromagnetic Interference – Elektromagnetisk påvirket forstyrrelse, både ledningsbunnet som stråling.

Hva er EMP og NEMP?

Electromagnetic Pulse – Elektromagnetisk puls fra atomspregning i hayden, med meget kort stigetid, både ledningsbunnet og feltstråling.

Hva er EMS?

Elektromagnetisk Skjerming – Fysisk beskyttelse mot forstyrrelser / påvirkning fra elektromagnetiske felter eller radiofrekvent stråling.

Hva er ESD?

Electrostatic Discharge – Elektrostatisk utladning.

Hva er LEMP?

Lightning Electromagnetic Pulse – Elektromagnetisk puls fra lynutladninger, både ledningsbunnet og feltstråling.

Hva er RFI?

Radio Interference Frequency – Elektromagnetisk forstyrrelse fra radiofrekvente felt (radiosendere).

Hva er Tempest?

Hindrer utstyr i å generere ledningsbåren eller utstrålt EMI som kan inneholde sensitiv informasjon

Hva er HPM?

High Power Microwave – Mikrobølgesignaler eller puls med høy energi, som kan forstyrre/ødelegge eletronikk.

Hva er en skjerm?

Electromagnetic Shield – Skjerm av ledende materiale med den hensikt å redusere inntrengning av varierende elektromagnetiske felt i et bestemt område.

Hva er demping?

Reduksjon i det elektriske/magnetiske feltet, strømmen eller spenningen som en følge av absorpsjon eller spredning v/refleksjon, vanligvis gitt i dB.