Mikrobølgevåpen

Utviklingen av HPM-våpen har blitt en trussel mot all elektronisk utrustning. Et slikt våpen er et middel til å kunne begå den perfekte forbrytelse, da det ikke etterlater seg spor eller skader mennesker.

 

High Power Microwave, er en mikrobølge med meget høy effekt og kan sammenlignes med en høyfrekvent form for elektromagnetisk puls (EMP). En mikrobølgekilde tilføres en pulset effekt og med en tilpasset antenne har vi en elektromagnetisk puls med meget kort stigetid (picosekunder) og varighet (noen hundre nanosekunder).

Utviklingen av et slikt våpen kan dateres til 1970-årene da en utviklet raske «brytere» som kunne håndtere store effekter. Teknologien må derfor sies å være ny og har hittil vært lite kjent. Tatt i betraktning av hvilke virkninger et slikt våpen kan ha, så har forståelig nok mye informasjon vært holdt hemmelig.
En vurdering av dagens situasjon basert på det en kan lese i tekniske publikasjoner eller plukke opp fra internett, gir «skremmende» fremtidsutsikter.

Mikrobølgevåpen kan påvirke utstyr direkte via utstyrets antenner ved at det overføres store pulseffekter innen utstyrets frekvensområde (radiolinje, satellittmottakere, etc). I tillegg kan effekten bli plukket opp av utstyrets ledningsopplegg. Utstyret ødelegges ved at pulsens energi danner overslag i komponenter, forstyrres ved at systemene oppfatter pulsene som digitale signaler eller blokkeres dersom pulsene gjentas over tid. Grensen mellom disse virkninger er avhengig av styrken på våpenet, avstand, samt sårbarhet av utstyr.

Utstyr kan ødelegges ved avstander opp til flere hundre meter, avhengig av effekten. Ved å konsentrere effekten om en frekvens oppnår en meget høye pulseffekter. Med frekvens over 20 GHz og med effekter i GW – området, er dette en alvorlig trussel for elektronisk utstyr.

For å kunne beskytte seg mot slike våpen må en benytte en skjerm. Frekvensen på slike våpen er avgjørende når det gjelder penetreringen gjennom en beskyttende skjerm. F. eks. slipper høye frekvenser (10 – 100 GHz) gjennom små sprekker og hull i metallskjermer og inn til utstyret. Derfor er ofte helmetaliske skjermer (skjermrom) nødvendig for å kunne beskytte seg.

 

I laboratorier hvor det forskes på HPM arbeides det med pulseffekter i Terawatt-området (en million MW).