Om skjerming


En elektromagnetisk skjerm som skal beskytte følsom elektronikk bør være bygd opp av metallplater som dekker gulv, vekk og tak. For å få adgang til den skjermede delen uten å forringe skjermen må det benyttes spesielle dører (skjermdører) og gjennomføringer for ventilasjon og kabler

Kabler

Til innføring av kabler for kraft, signal, tele og data benyttes det egnede filter eller avledere, og for fiberoptiske kabler finnes det spesielle tilpassede fiberoptiske gjennomføringer. Alle disse gjennomføringene skal føres igjennom skjermen ved et punkt som kalles «Single Entry» (SE-plate).

For engineering og salg av RFI/EMP/EMC/TEMPEST-filtre samarbeider Norshield AS med filterprodusenten MPE Ltd. i Liverpool, England. Slike filtre benyttes for å hindre ledningsbundet støy i å komme inn i skjermet område via kraft-, telefon-, data- og signalkabler . Filtrene plasseres i det punkt hvor kablene passerer skjermen.

Teknisk informasjon

For mer detaljert beskrivelse er det utarbeidet en «Teknisk Informasjon» som beskriver konstruksjon, anvendelse og karakteristikker. Dette er et 8 siders dokument og gir en generell veiledning for valg av riktig kraft filter.

For skjermapplikasjoner hvor det trengs et større antall filtre, kan MPE designe og produsere egne kabinetter for filtre etter nærmere spesifikasjoner. Disse kan bygges inn i eller ved siden av en skjermet installasjon og forbindes via skjermede stålkanaler.

For nærmere informasjon om filtre, se vår produktside.

Omfattende spekter

MPE produserer et meget omfattende spekter av disse RFI/EMP/EMC/TEMPEST-filtre, noe som betyr at de har filtre for enhver applikasjon. Disse filtrene blir produsert etter strenge standarder på MPEs fabrikk i Liverpool. Filtrene kan også leveres med spesielle komponenter for overspenningsavledning for å sikre en effektiv primær- og sekundærbeskyttelse.
Norshields og MPEs ingeniørstab kan bistå med rådgivning og assistanse ved valg av det mest egnede filter til den aktuelle applikasjon. I tillegg finnes et omfattende spekter av katalogmateriell for å sikre riktig valg av filter.

VVS

Til et skjermet rom er det behov for tilførsel av luft. Dette gjøres gjennom spesialtilpassede gjennomføringer. Tilsvarende gjelder også i de tilfeller hvor det må føres inn/ut væsker og gasser (bør helst unngås).
I tillegg til skjerming av elektroniske installasjoner må det også tas spesielle hensyn ved utforming av andre omkringliggende installasjoner som bygningsdeler, elektronisk kabling (jording) og VVS-anlegg.

EMP/LEMP/NEMP

En elektromagnetisk puls oppstår ved elektriske utladninger som lynnedslag, overslag fra kjøreledninger for jernbane, trikk ol. En atomspregning vil kunne generere meget store pulser. Slike elektromagnetiske pulser kan forårsake avbrudd eller driftsforstyrrelse på telenett, kraftnett, radiokommunikasjon og annen elektronisk installasjon. Pulsens størrelse (energimengde) avhenger av kilden, men den kan bli av en slik størrelse at store ødeleggelser kan forekomme på elektronisk utstyr uten den riktige beskyttelse. Dette kan være spesielt alvorlig ved kriser, katastrofer eller krig. For sluttbrukeren betyr det lite om årsaken til en funksjonssvikt skyldes EMP, lyn eller noe annet, slik at en skjerm bør dekke enhver form for trussel.

Tempest

Det kan også være aktuelt å beskytte teletekniske- eller datatekniske installasjoner mot spredning av sensitiv informasjon. I slike tilfeller vil skjerming være en velegnet løsning. Les mer om Tempest her.