Om testing


Om testing

Til å verifisere en skjermet installasjon eller avdekke feil eller mangler kan vi i Norshield gjennomføre ulike kontroller av skjermede installasjoner.

Når en skjermet installasjon skal testes eller kontrollmåles er det flere testmetoder en kan benytte seg av. De to mest brukte er:

  • Pulstesting etter 2202.2.4/ SHORC/P-84
  • CW-testing ihht MIL-STD-285

men også enklere former av disse to metodene blir benyttet. I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre:

  • Tester / kontroller av filtre.
  • Test kontroll av avledere.
  • Test kontroll av jordingen.
  • Lekkasjetester.
  • Feltstyrkemålinger

Pulstest

Pulstest er definert i dokumentet «2202.2.4/SHORC/P-83». En slik test viser hva skjermingen gir i dempning av en elektromagnetisk puls (EMP). Ved å øke effekten kan en få en «LIVE-TEST» og man får da kontrollert hva et anlegg tåler av EMP.

Testmetoden er godt egnet til testing av hele anlegg. Den nødvendige instrumentering kan være mobil og derfor kunne brukes ved alle type anlegg.

Ved pulstesting bygges en antenne som dekker testobjektet. Antenneutforming og størrelse avhenger av testobjektet og omliggende faktorer. Antennen tilføres en puls, og ved å måle pulsen utenfor og innenfor skjermen beregnes skjermens dempningseffekt (reduksjon av pulsens energimengde og amplitude).

Kort forklart er en pulstest en målemetode som gir direkte svar på om en skjerminstallasjon gir tilstrekkelig dempning mot en elektromagnetisk puls (EMP) og at den er i henhold til forskrifter og spesifiserte krav.

Med den riktige programvare kan en «overføre» pulsen til frekvenser og deretter beregne hvordan de enkelte frekvensene dempes (cw-test).

Enklere pulstester kan gjennomføres på kabeltilkoblinger som føres inn i skjermet område (indirekte pulstesting).

CW-Test (MIL-ST-285 / NSA 65-6)

En slik test kontrollerer dempningen av bestemte frekvenser i avgrensede områder på skjermen.

Testmetoden gir en indikasjon på hvilke frekvenser som slipper gjennom skjermen eller hvor mye testfrekvensene dempes av skjermen. En CW-test utføres ved å plasserer en sender og en mottaker i en bestemt avstand til hverandre (referansemåling) og sammenligner dette med resultatet en får når en måler med sender og mottaker på inn- og utside av en skjerm.

Testen har sin begrensning, i motsetning av en pulstest, ved at en bare kan måle i de områder hvor en har adgang til skjermen fra begge sider.

Videre er testmetoden utviklet for testing av platekledde rom og ikke for rom oppbygget av netting, armering eller lignende. Metoden bestråler et relativt lite areal og i skjermer som ikke er oppbygget av heldekkende plater vil en derfor kunne registrere lekkasjer avhengig av hvor en plasserer antennene.

Det må tas med i betraktning når en trekker konklusjon over hvor stor dempning skjermen gir.

En lekkasjetest er i utgangspunktet en forenklet utgave av MIL-STD-285 /NSA 65-6 test og avhengig av instrumentene (hvor mange og hvilke frekvenser) er det en rimelig og enkel testmetode.